Coaching

b1

Coaching językowy – czyli jak uczyć się języków obcych, żeby się nauczyć?

 

Każdego dnia zalewni jesteśmy nowymi metodami i materiałami do nauki języków obcych. „Łatwiej, szybciej, taniej, skuteczniej” krzyczą reklamy. Jednak wiele dorosłych osób ma wciąż problem z tą stosunkowo łatwą do opanowania umiejętnością. Jak im pomóc?

Nauczanie dzieci i młodzieży rozpowszechnione w szkołach językowych różni się w sposób zasadniczy od nauczania dorosłych. Efektywne nauczanie wymaga uwzględnienia odmiennych faz rozwoju obu grup uczących się, ich różnych doświadczeń społecznych, etapów rozwoju intelektualnego oraz pełnionych przez nich specyficznych ról społecznych. Zdecydowana większość instytucji szkoleniowych, a przede wszystkim szkół językowych, wykazuje niezrozumiałe przywiązanie do tradycyjnych metod nauczania zapominając, że to nie ucznia należ przystosować do metody, a metodę nauczania do ucznia. W rezultacie osoba dorosła zainteresowana profesjonalna nauką języka w większości przypadków skazana jest na kursy      i szkolenia rozmijające się z zasadami współczesnej andragogiki – nauki zajmującej się teorią nauczania dorosłych.

Dorosły uczeń, czyli kto?

Z doświadczeń trenerów wynika, że dorośli słuchacze – w szczególności ci zainteresowani nauką języka biznesowego i specjalistycznego – preferują zdobywanie umiejętności i narzędzi językowych w oparciu o swoje doświadczenia i przy użyciu materiałów bezpośrednio związanych z ich życiem codziennym oraz pracą. Doskonały przykład stanowią menadżerowie, którzy chcą się uczyć tego, czego potrzebują, wykorzystując jednocześnie swoje doświadczenia w procesie uczenia się. Ponadto zamiast jedynie słuchać wykładów, preferują aktywne współtworzenie programu nauczania.

Jak uczyć, aby nauczyć?

Kluczowe jest zastąpienia biernego korzystania z edukacji aktywnym uczestniczeniem w niej. Najlepsze rezultaty daje powiązanie nauki z własnym życiem i otaczającym światem. Nauka języka obcego to proces, dlatego najkorzystniej jest nadać mu charakter emocjonalno-społeczno-poznawczy – tak by angażował zmysły, rozum i emocje. Dużo łatwiej jest uczyć sięw oparciu o zdobytą wiedzę i własne zainteresowania.

Dobrze jest zacząć od zadania sobie kilku podstawowych pytań. Do czego ma nam służyć znajomości danego języka? Jakie działania możemy podjąć? Kto może nam skutecznie pomóc w uczeniu się? Jak sprawdzimy czy osiągnęliśmy założony cel? Odpowiedzi na tego typu pytania pomagają spersonalizować i doprecyzować oczekiwania, co ułatwia realizację zamierzeń. Takie podejście jest bliskie profesjonalnemu coachingowi językowemu.

Co to jest coaching językowy?

Krótko mówiąc, coaching językowy jest to wykorzystanie podstawowych umiejętności coacha, tzn. aktywnego słuchania, zadawania pytań i naprowadzania na właściwe rozwiązania w nauczaniu języków obcych. Najbardziej charakterystyczną cechą tej formy nauki jest połączenie tzw. coachingu umiejętności – mającego charakter kompetencyjny –  z tzw. coachingiem rozwojowym, wspomagającym indywidualny rozwój oraz wzmacniającym motywację.

Od kilku lat rozwijana jest ta spersonalizowaną formę nauczania dorosłych. W opinii zdecydowanej większości uczących się coaching językowy pomógł im zyskać i udoskonalić umiejętności wypracowane w ramach treningów językowych (np. prowadzenia negocjacji, czy spotkań biznesowych). Kursanci zwracają również uwagę na frapujący i angażujący charakter coachingu.

Coaching to praca z celami i zasobami. Coach umożliwia kursantom sformułowanie własnych celów, a następnie pomaga im w ich osiągnięciu optymalną drogą. Coaching językowy bazuje na samokontroli, samokierowaniu oraz doświadczeniuosoby coachowanej”, a więc na podstawach andragogiki. Dorosły uczeń aktywnie współtworzy program nauczania, a coach pomaga mu w wyborze najskuteczniejszych metod.

Ile to kosztuje?

Skuteczne nauczanie jest w cenie.  Jednak raczej należy zadać pytanie, czy w obecnych czasach menadżer może pozwolić sobie na marnowanie czasu i trwonienie pieniędzy na nieskuteczne metody.

Mariusz Gomuła

Business English Trainer, Fountain of Knowledge – Nauka Języków Obcych